Сценарий уруг айтырарынын

D:\Disc C\Мои документы\Аттестация ИПР\аттестация Амыр-оол Ч.К\фотки\SAM_4161.JPGСценарий открытого мероприятия «Шагаа-2015»»

Воспитатель МБДОУ детского сада «Хунчугеш» с. Хемчик Монгуш Алдынай Алексеевна

Сценарий написан на тувинском языке

Бичии болукке шагаа эртиреринин сценарийи.

Башкарыкчы: Шагаа-биле!

Амыр-мендээ,

Арат-чонум!

Шагаа дээрге- тыва чоннун

Чаа-чыл уткаан байыры-дыр

Шагаа дээрге –тыва чоннун

Чаагай кузел йорээли-дир.

Башкарыкчы: Шагаа деп чул?

1-ги уруг: Шагаа дээрге тыва чоннун

Чаагай сузук чанчылы-дыр.

2-ги уруг: Шагаа дээрге-тос танма пашта

3-ку уруг: Шагаа айнын чаазын, хуннун эртенин

Алгап йорээн байыры-дыр.

Башкарыкчы: Шагаа байырлалы ай эргилдезинге ундезилээн чыл санаашкыны-дыр. Ол чыл санаашкыны 12 эргилделиг.Чыл бурузу аттарлыг. Ам чылда кирип турар аннарны адаптаалынарам уруглар.

Уруглар башкы –биле адаар:(Куске,инек,пар,тоолай,улу,чылан,аът,хой,мечи,дагаа.ыт,хаван)

4-ку уруг: Шагаа,шага амыр солчуп

Чалыы,кырган чолукшуулу.

5-ки уруг: Шагаа, шага ууже бузуп

Чаглыг эъттен чооглаалы.

Башкарыкчы: Анай-хенче дешкилежир

Ажы-толдер, ойнап хоглээр

Ава кижи хулумзуруур

Ада кижи хундуткедир.

Амыдырал байлакшыдар

Аъштыг-чемниг,оюн хоглуг сценарий уруг айтырарынын

Алдын хуннуг шага келди.

Эрги чылды хой чылын

Эки удеп чалбарыылы.

Эгри чылдын эки чуулун

Эдээвистен дужурбээли.

Башкарыкчы: Хой азырал мал болгандан бээр аал одээн,одарларны ээнзиретпээн. Коданга ак хураганнар элбек турза кошкул озуп,байыырывыс херечизи!

Ыры : «Анайларым»

Хой чылы: Ыраажылар бичи чаштар

Ырын дыннап олурумда

Алыс чоруур уем келди

Чагыым берип,созун соглээйн

Эки келзе салдынмайын

Эдээнейден туттунунар

Бак келзе, базып кааптып

Баш удур кичээнинер.

Ораннынар омак хоглуг бодаразын

Оттуг чаанын

Одаа кылдыр хуулдурбанар

Ажыл-биле чурту тарып

Ажы-толдер кадык-шыырак каткы хоглуг

Амыдырал бодарап-ла турар болзун.

Байырлыг че, менди чаагай.

(Хой унуп чоруй баар)

6-гы уруг: Оскус анай олен чизин

Огбе кижи ору орзун

Оглер санай кижилерге

Олчей кежик хуннеп турзун.

Башкарыкчы: Шагдан тура манаанывыс

Шагаавыска сан-салыр, артыжаныр дээш

Ак-Сал огбе уруу-биле

Аалдап келди, уткуулунар!

Башкарыкчы Ак-Сал ирей-биле чолукшушкаш кадак тудар.

Ак-Сал ирей: Амыр-мендээ арат-чоннум!

Акы-дунмам ажы-толум

Амырлажып чолуктувус

Ада-хунге, ие черге,

Ак-кок дээрге, аржаан сугга

Айдыс кылып, чажыг чажып

Авыралдан дилээлинер.

Башкарыкчы: Чырык чаа чыл унуп келди

Чылан кежи тулей берди

Мечи чылы моорлап кел чор

Уткувушаан ширээзинге чалаалынар.

(мечи кирип келир)

Мечи: Амыр-мендээ бугу чоннум!

Чылдын чаазы, айнын чаазы

Чылыг часты оштап келдим

Чыылганнар, амыр-мендээ!

Шупту: Амыр-мендээ!!!

Ыры «Шагаа»


Источник: https://infourok.ru/scenariy-otkritogo-meropriyatiya-shagaa-878126.htmlРекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Сценарий праздника: "ЫДЫКТЫГ БАЙЫРЛАЛЫВЫС ЫНАК ШАГААВЫС " Женщина на шпильках стих

Сценарий уруг айтырарынын Сценарий уруг айтырарынын Сценарий уруг айтырарынын Сценарий уруг айтырарынын Сценарий уруг айтырарынын Сценарий уруг айтырарынын Сценарий уруг айтырарынын Сценарий уруг айтырарынын Сценарий уруг айтырарынын